Spółka powstała w styczniu 1999 roku. Od 1 kwietnia 1999 roku rozpoczęliśmy działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy świadcząc usługi na rzecz Kopalni Węgla Kamiennego “Borynia” obecnie KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia.

           Podstawową działalnością gospodarczą P.W. EKOP Sp. z o.o. jest świadczenie usług na rzecz JSW S.A. KWK “Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” ruch Borynia takich jak:

  • obsługa, konserwacja oraz naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych, lamp górniczych, metanomierzy, aparatów ucieczkowych, pochłaniaczy, masek przeciwpyłowych,
  • obsługa, konserwacja oraz naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i sprężonego powietrza,
  • obsługa stacji sprężarek, stacji wentylatorów głównego przewietrzania, kotłowni gazowej,
  • obsługa sprzętu ciężkiego, utrzymanie zwałowiska,
  • obsługa, konserwacja, naprawa i kontrole urządzeń nadszybia szybu II,
  • obsługa i konserwacja układu kogeneracyjnego zasilanego paliwem gazowym (silnik gazowy),
  • obsługa i konserwacja, przeglądy i naprawy czterech układów pompujących,
  • usługi remontowo-budowlane związane z bieżącą działalnością kopalni oraz likwidacją szkód górniczych,

          W ostatnich latach jak i w roku bieżącym wykonujemy szereg dodatkowych zleceń JSW S.A. między innymi na prowadzenie prac pielęgnacyjnych w zrekultywowanej części zwałowiska „Borynia-Jar”. W 2007 roku wykonaliśmy zlecenia na wykaszanie traw i czyszczenie korytek melioracyjnych w rejonie rzeki Pszczynki, przy ul. Wojska Polskiego, Powstańców, Wolności i Potoku Boryńskim w Jastrzębiu Zdroju. W 2008 roku wykonaliśmy również roboty budowlane związane z budową zbiornika 6a na zwałowisku kamienia KWK Borynia gdzie zgodnie z zakresem robót przeprowadziliśmy zdjęcie z terenu o powierzchni 6,0 ha warstwy humusu, złożenie go w pryzmy i obsianie nasionami roślin motylkowych. W roku 2009 ponownie wykonywaliśmy wykaszanie traw i czyszczenie korytek melioracyjnych zgodnie ze zleceniami.

          Firma zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę inżynieryjno – techniczną, oraz pracowników o długoletnim stażu pracy, dużym doświadczeniu i najwyższych kwalifikacjach.

          Wszyscy pracownicy nadzoru zatrudnieni na stanowiskach dozoru wyższego, średniego i niższego posiadają stosowne zatwierdzenia Urzędu Górniczego.